אגף קשרי חוץ ופיתוח משאבים

South African Friends of the University of Haifa Contact Person: Mr. Michael Messinger 
Tel: + 972 - 4 - 8240771  
mmessinger@univ.haifa.ac.il