top header

04.jpg

אודות האגף

אגף קשרי חוץ ופיתוח משאבים אחראי על יישום מדיניות הנהלת האוניברסיטה לקידום, פיתוח וביסוס קשרי החוץ של האוניברסיטה בישראל ובעולם ועל גיוס המשאבים למימון פעילויות האוניברסיטה השונות. לצורך הגשמת מטרותיו, פועל האגף במספר מישורים המשלימים זה את זה.

האגף שוקד על פיתוח ותחזוקת אגודות ידידים ומאגרי תורמים וקרנות בארץ ובעולם, על כתיבת פרויקטים ועל ארגון ביקורים ואירועים.

האגף מפעיל את מערך תהוד"ה -תקשורת הסברה ודוברות האוניברסיטה, אשר אמון על קשרי האוניברסיטה עם המדיה ועל הפקת חומרי הסברה ופרסום המופצים בארץ ובעולם.

בנוסף מרכז האגף את עבודת הוועד המנהל ואת פעילות חבר הנאמנים של האוניברסיטה על וועדותיו ומפיק את מושבו השנתי של החבר.

 

תפקידי האגף:

  • גיוס משאבים, מענקים ותרומות
  •  תחזוקת והגדלת מאגר התורמים והקרנות בארץ ובחו"ל
  • פיתוח והרחבת אגודות ידידים בארץ ובחו"ל
  • ריכוז פעילות חבר הנאמנים וארגון מושבו השנתי
  • ריכוז פעילות הוועד המנהל וועדת הביקורת של האוניברסיטה
  • ניהול מערך תהוד"ה - תקשורת, הסברה ודוברות האוניברסיטה
  • הפקת אירועי וטקסי האוניברסיטה 
  • ארגון סיורים וביקורים של משלחות ויחידים בקמפוס
  • הכנת חומר שיווקי מגוון לפרויקטים באוניברסיטה 
אתם כאן: Home אודות האגף