Division of the Presidency and External Relations

פרס ישראל לחברי סגל

חברי סגל אוניברסיטת חיפה שקיבלו פרסי ישראל


פרופ' דבורה ברנשטיין, החוג לסוציולוגיה, 2019
פרופ' מרים בן-פרץ, הפקולטה לחינוך, 2006
פרופ' יעקב דורצ'ין, החוג לאמנות, 2011
פרופ' מאיר ויזלטיר, החוג לספרות עברית והשוואתית, 2000 
פרופ' נתן זך, החוג לספרות עברית והשוואתית, 1995
פרופ' אברהם ב. יהושע, החוג לספרות עברית והשוואתית, 1995
פרופ' מרים ירדני, החוג להיסטוריה כללית, 1999
פרופ' אביתר נבו, החוג לביולוגיה אבולוצינית וסביבתית, 2016
פרופ' דוד נבון, החוג לפסיכולוגיה, 1992
פרופ' גבריאל סלומון, הפקולטה לחינוך, 2001
פרופ' סמי סמוחה, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, 2008
פרופ' אשר קוריאט, החוג לפסיכולוגיה, 2002 
פרופ' טוביה ריבנר, החוג לספרות עברית והשוואתית, 2008
פרופ' אריק שפירא, החוג למוסיקה, 1994