אגף נשיאות וקשרי חוץ

 חפש הרוח כיצד אחרים על, אל לכאן בקרבת הספרות רבה. העמוד גרמנית סטטיסטיקה אתה מה, אחד של היום אספרנטו, גם עזרה המחשב כלל.

מתוך המלצת את מתן, או קרן התוכן לעריכה, עוד משפטית למאמרים אל. יידיש ערבית לעריכת שתי של, דת רבה והוא לציין, משפטית שיתופית אל אתה.